Combination Techniques of Wado Ryu

8 Kyu Yellow Belt

Yellow Belt     Yellow Belt

Maegeri chudan - tobikomizuki jodan       Don't change guard - front kick to the body - snap punch to the head
Surikomi maegeri chudan - tobikomizuki jodan       Don't change guard - one step front kick to the body - snap punch to the head
Maegeri chudan - gyakuzuki chudan       Change guard - front kick to the body - reverse punch to the body
Surikomi maegeri chudan - gyakuzuki chudan       Don't change guard - one step front kick to the body - reverse punch to the body

7 Kyu Orange Belt

Orange Belt     Orange Belt

Maegeri chudan - mawashigeri chudan - gyakuzuki chudan       Front kick to the body - roundhouse kick to the body - reverse punch to the body
Surikomi maegeri chudan - mawashigeri chudan - gyakuzuki chudan       One step front kick to the body - roundhouse kick to the body - reverse punch to the body

6 Kyu Green Belt

Green Belt     Green Belt

Maegeri chudan / sokuto chudan / gyakuzuki chudan       Front kick to the body - side kick to the body - reverse punch to the body
Surikomi maegeri chudan / sokuto chudan / gyakuzuki chudan       One step front kick to the body - side kick to the body - reverse punch to the body

5 Kyu Blue Belt

Blue Belt     Blue Belt

Mawashigeri chudan / ushirogeri chudan / gyakuzuki chudan       Roundhouse kick to the body - back kick to the body - reverse punch to the body
Surikomi sokuto chudan / ushirogeri chudan / uraken jodan       One step side to the body - back kick to the body - back fist to the head

4 Kyu Purple Belt

Purple Belt     Purple Belt

Maegeri chudan / nagashizuki jodan / gyakuzuki chudan       Front kick to the body - snap punch to the head twist body to the side - reverse punch to the body
Surikomi maegeri chudan / nagashizuki jodan / gyakuzuki chudan / mawashigeri chudan       One step front kick to the body - snap punch to the head twist body to the side - reverse punch to the body - roundhouse kick to the body
Maegeri chudan / sokuto chudan / ushirogeri chudan / gyakuzuki chudan       Front kick to the body - side kick to the body - back kick to the body - reverse punch to the body

3 Kyu 1st Brown Belt

Brown Belt     Brown Belt

Surikomi maegeri chudan / mawashigeri chudan / ushirogeri chudan / uraken jodan       One step front kick to the body - roundhouse kick to the body - back kick to the body - back fist to the head
Maegeri chudan / nagashizuki jodan / gyakuzuki chudan / mawashigeri chudan       Front kick to the body - snap punch to the head twist body to the side - reverse punch to the body - roundhouse kick to the body
Surikomi maegeri chudan / sokuto chudan / ushirogeri chudan / uraken jodan       One step front kick to the body - side kick to the body - back kick to the body - back fist to the head

2 Kyu 2nd Brown Belt

Brown Belt     Brown Belt

Surikomi maegeri chudan / nagashizuki jodan / mawashigeri jodan       One step front kick to the body - snap punch to the head twist body to the side - roundhouse kick to the head
Maegeri chudan / sokuto chudan / ushirogeri chudan / gyakuzuki chudan       Front kick to the body - side kick to the body - back kick to the body - reverse punch to the body
Zenshinshite jodan / renzuki chudan / surikomi maegeri chudan / mawashigeri chudan / gyakuzuki chudan       Step straight punch to the head - reverse punch to the body - one step front kick to the body - roundhouse kick to the body - reverse punch to the body

1 Kyu 3rd Brown Belt

Brown Belt     Brown Belt

Zenshinshite jodan / renzuki chudan / maegeri chudan / mawashigeri chudan / ushirogeri chudan / gyakuzuki chudan       Step straight punch to the head - reverse punch to the body - front kick to the body - roundhouse kick to the body - back kick to the body - reverse punch to the body
Surikomi jodan / renzuki chudan / surikomi maegeri chudan / mawashigeri chudan / ushirogeri chudan / uraken jodan       One step straight punch to the head - reverse punch to the body - one step front kick to the body - roundhouse kick to the body - back kick to the body - back fist to the head
Zenshinshite jodan / renzuki chudan / maegeri chudan / nagashizuki jodan / gyakuzuki chudan /mawashigeri chudan       Step straight punch to the head - reverse punch to the body - front kick to the body - snap punch to the head twist body to the side - reverse punch to the body - roundhouse kick to the body

Combination Techniques of Wado Ryu

RETURN TO SYLLABUS